Cornjum

Dorpsbelangen Jelsum/Cornjum
Tel.: 06-12585390

Dorpskrant De Flapút
E-mail: doarpskranteflaput@hotmail.com

Dorpshuis De Bining
Tel.: 058-2571690

Toneelvereniging Vriendenkring
Tel.: 058-2575127

It Nut

Tel.: 058-2572025

IJsvereniging Meiinoar Ien
Tel.: 058-2570295

Hervormde Gemeente Britsum/Cornjum/Jelsum
Tel.: 058-2572626

Evangelische Vrouwenvereniging Jelsum
Tel.: 058-2571278

Hervormd Kerkkoor Britsum/Jelsum/Cornjum
Tel.: 058-2572170

Bond van Plattelandsvrouwen Vrouwen van Nu
Tel.: 058-2574971

EHBO
Tel.: 058-2573561

Uitvaartvereniging Eare en Plicht
Tel.: 058-2572012

Vogelwacht
Tel.: 058-2572393
E-mail: wybrentine@hetnet.nl

Vliegbasis Leeuwarden
Klachten geluidshinder
Tel.: 0800-0226033 (gratis)
Tel.: 058-2346700
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen